Työntekijän työsuhteen jatkumisoikeus laittoman irtisanomisen jälkeen

23.8.2016

OTT Kalevi Ellilä

Työntekijän työsuhteen jatkumisoikeus laittoman irtisanomisen jälkeen

Vakiintuneesti on sekä oikeuskäytännössä että oikeuskirjallisuudessa katsottu, että viranhaltijan kiistettyä työnantajan tekemän, häneen kohdistetun irtisanonnan laillisuus ja irtisanomispäätös on muutoksenhaun kautta kumottu ja tullut lainvoimiseksi, että viranhaltijan virkasuhde on  säilynyt ja tavallaan jatkunut em konfliktin aikana ja sen jälkeen ilman että asiasta vaadittaisiin lain mielessä jotain erillistä toteamusta tms.  ”päätöstä”.

Sen sijaan työoikeuden peruskirjallisuudessa on täysin perustelemattomasti oltu usein sitä mieltä, että asia olisi muka toisin työntekijän oikeusaseman  suhteen eli että työsuhde katkeaisi siitä huolimatta, että irtisanominen olisi todettu lainvastaiseksi.

OTT Pekka Timosen OTL-tutkimuksessa, jonka aihe oli Ennakkotapausten käyttö ei käsitellä tähän liittyvää, eri oikeusaloja vertaillen tehtävää  tarkastelua, mutta kirjan idea,  oikeudenmukaisuusperiaate on toki hyödynnettävissä laajemminkin, vaikkei sitä ole aiemmin ymmärretty oivaltaa.

Oikeudenmukaisuusperiaate on ollut Suomessa voimassa normatiivisesti vuodesta 1990 alkaen Euroopan Neuvoston piirissä tehdyn Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan takia, joka on saanut ilmaisunsa sittemmin myös 2000 Suomen perustuslain oikeusturvaa koskevassa 21 §:ssä asianmukaisuuden nimellä, joka merkitsee samaa kuin oikeudenmukaisuus. Näin asiaa on laajasti tulkinnut myös professori Laura Tervo julkaisuissaan.

Pohdinta /keskustelu työsuhteen ja virkasuhteen eroista ja yhtäläisyyksistä on luonnollisesti perustuslain laillisuusperusteen takia käytävä ennen muuta ko aloista annettujen eduskuntalkien säännösten avulla ja toisaalta mahdollisesti esim perustuslaissa vallan kolmijaosta säädetyn  tuomiovallan ulottuvuuden mielessä. Hylättävää käsitelainoppia on tehdä  ”päätelmiä”  tai suosituksia itse asiassa metafyysisten lähtökohtien eli mutun kautta. Oikeusvaltiossa ja myös  rehellisyyden ja johdonmukaisuuden nimissä on syytä todeta, että em. virkassuhdetulkinta on
tuomiovallalla luotu eikä se nojaudu mihinkään lakiin. Siten itse asiassa samansuuntainen lopputulos on aihetta työsuhteisen osalta omaksua Tuomion
ulottuvuusvaikutuksen kautta, joka sekin vallitsisi ilman eri  toimenpidettä. Silti luonnollisesti eri vahvistuskannekin tästä aiheesta olisi mahdollinen.

Kalevi Ellilä
Oikeustieteen tohtori

(jolla on OTL-tutkinnon ns sivulaudatur-aineena työoikeus)
Helsinki 23.8.2016